ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ปส. ร่วมกับ IAEA จัด Regional Workshop on Project Coordination and Hazard Assessment (28 พ.ค. 59)
ปส. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ IAEA จัดประชุม Regional Workshop on Project Coordination and Hazard Assessment ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ...
อ่านต่อ
ปส.ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย (28 พ.ค. 59)
ปส. ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในส่วนของห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary Standard Dosimetry Laboratory : SSDL) โดยเป็นห้องปฏิบัติการในเครือข่ายของทบวงการพลังงานปรมาณู...
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (27 พ.ค. 59)
ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 5/2559 เริ่มตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2559 ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ปิดรับสมัค...
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 59 คลินิกใบอนุญาต ณ โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น (26 พ.ค. 59)
รายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 59 คลินิกใบอนุญาต ณ โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น ...
อ่านต่อ
สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย (19 พ.ค. 59)
สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ : ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย ...
อ่านต่อ


16 พ.ค. 59 รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและกำหนดการ "การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ Cardiac Cartheterization Lab, Cath Lab"...
4 ธ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนด UNSCEAR”...
10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
7 พ.ค. 58 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ e-License และระบบ ASW...
 
 
     
    
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 1 โดย นิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   การเฝ้าตรวจติดตามรังสีในสถานปฏิบัติการผลิตน้ำมันและแก๊ส โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 18
 
    
   Emergency Episode2 โดย สมบุญ จิรชาญชัย
   E-Book เรื่อง Emergency Episode 1 โดย สมบุญ จิรชาญชัย
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 2 โดยนิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
    
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 3 โดยนิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   การแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติชุดแรกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคนแรก
   การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยของประเทศ
 


                                                                                                                                                                           

26 พ.ค. 59 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 6/2559
16 พ.ค. 59 กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง "การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ"
15 พ.ค. 59 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 5/2559
26 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
18 เม.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
 
25 พ.ค. 59 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้่าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
25 พ.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
17 พ.ค. 59 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
11 พ.ค. 59 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
10 พ.ค. 59 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 

                                      
                                     

 27 พ.ค. 59 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ
27 พ.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ Ie-License) ๑ ระบบ
25 พ.ค. 59 ผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่2
10 มี.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา-บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
3 มี.ค. 59 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 มี.ค. 59 ผลปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2559
11 ก.พ. 59 ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
5 ก.พ. 59 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา – บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
 กรุงเทพฯ
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
-
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.092
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
0.127
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.148
μSv/h
ปกติ
 ตาก
-
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.111
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.185
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
-
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
292
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
201940
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
9183253

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook