Office of Atoms for Peace - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Demo2 second Demo2 second Demo2 second Demo2 second
 
ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
รองนายกฯ ยงยุทธ นั่งแท่นประธานบอร์ด พปส. กระตุ้นการพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (16 ต.ค. 57)
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นั่งแท่นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดประชุมครั้งแรกในรอบ ๒ ปี เร่งผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และพัฒนา...
อ่านต่อ
แต่งตั้ง นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงฯ ให้รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (3 ต.ค. 57)
ด้วยคณะรัฐมนตรี่ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแต่งตั้ง นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงฯ ให้รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงา...
อ่านต่อ
โครงการประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015 (1 ต.ค. 57)
โครงการประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียตริ หน่วยงานและบุคคล ที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒตกรรม (วทน.) ที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย และสร้างความตระ...
อ่านต่อ
โครงการอบรม “กัมมันตภาพรังสีในระบบนิเวศทางทะเล และการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม” (Radioactivity in Marine Ecosystem and its Diverse Application for Environmental Studies) (15 ก.ย. 57)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยกลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.) จัดฝึกอบรม เรื่อง กัมมันตภาพรังสีในระบบนิเวศทางทะเล และการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาทา...
อ่านต่อ
ปส. ระดมความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทย์ คุมเข้มความปลอดภัยการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยรังสี ไอโอดีน – ๑๓๑ (26 ส.ค. 57)
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปส. จัดการประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน - ๑๓๑ แบบผู้ป่วยนอก ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยเชิญแพทย์ด้านเวชศา...
อ่านต่อ


7 ส.ค. 57 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการท...
7 ส.ค. 57 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การควบคุมความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ..........
7 พ.ค. 57 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Workshop on Strengthening Regulatory Inspection of Linear Accelerator in Thailand" ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน ณ โรงแรมการ์เด้นท์ คลิ...
29 เม.ย. 57 ปส.จัดงาน “สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หรือ Thai Atom for Peace Expo (TAPE) 2014”...
25 เม.ย. 57 ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในงานนิวเคลียร์เกจทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557...
 
 
     
    
   ข่าวนิวเคลียร์ครั้งที่ 24 ( เม.ย.2557 )
   ข่าวนิวเคลียร์ครั้งที่ 23 ( มี.ค.2557 )
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 22 (ก.พ. 2557)
 
    
   การรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy) เรียบเรียงโดย นางวราภรณ์ จันทร์เทศ
   ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยทางรังสีสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
   การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีเครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์
 
    
   เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ในงานทันตกรรม เรียบเรียงโดย พีรพล พลายน้อย วราภรณ์ จันทร์เทศ
   เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้อง” ที่ จ. พระนครศรีอยุธยา
   ความปลอดภัยทางรังสีในงานอุตสาหกรรม
 


                                                                                                                                                                           

16 ต.ค. 57 การสำรวจผู้ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
24 ก.ย. 57 ประกาศชี้แจงการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และ ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รุ่นที่ 1-6
5 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รุ่นที่ 6" วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
19 ส.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน - ๑๓๑ แบบผู้ป่วยนอก
18 ส.ค. 57 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง “การใช้เครื่องวัดรังสีแบบมืออาชีพ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025”
 
2 ต.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
22 ก.ย. 57 ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักชีววิทยารังสีปฏฺิบัติการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
11 ก.ย. 57 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
28 ส.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
15 ก.ค. 57 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

                                      
                                     

 25 ก.ย. 57 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสำรวจปริมาณรังสีแบบเชื่อมต่อโปรแกรมระบุตำแหน่งบนพื้น 1 ตำแหน่ง
12 ก.ย. 57 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ
12 ก.ย. 57 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลชนิดแกมมา จำนวน ๘ เครื่อง
12 ก.ย. 57 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดรังสีชนิดวัดปริมาณรังสีระดับสูง จำนวน ๔ ชุด
12 ก.ย. 57 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องมือวัดรังสีชนิดวัดความเปรอะเปื้อน จำนวน ๔ ชุด
12 ก.ย. 57 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดรังสีชนิดวัดปริมาณรังสีระดับต่ำ ๔ ชุด ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
4 ก.ย. 57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๗
27 ส.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ใหม่อีกครั้ง
 


                                      
                                     

 กำเนิดนิวเคลียร์(55281)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์(47477)
ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์(37588)
รู้จักกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู(33443)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำงานอย่างไร(32178)
ข้อควรรู้ : การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)(28411)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี(25131)
ปริมาณ หน่วยวัดทางรังสี และการประเมินการได้รับรังสี(23970)
ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต(22708)
บทความ "ป้ายเตือนทางรังสี"(22119)

 
วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 8.30 น.
 กรุงเทพฯ
0.049
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
0.052
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.024
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
-
 อุบลราชธานี
-
μSv/h
-
 ตราด
0.098
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
0.124
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
0.145
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.130
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.065
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
0.044
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
0.045
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.120
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
0.120
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
-
μSv/h
-
ปกติ
 
 
วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 8.30 น.
 
 ระยอง 
0.007
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.008
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
218
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
420419
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
5541239

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook