ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ประกาศเพิ่มรอบการจัดสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (27 ก.ค. 59)
ตามประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งกำหนดสอบวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินั้น เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าสอบ...
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องการแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และวัสดุต้นกำลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ก.ค. 59)
ประกาศ เรื่องการแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และวัสดุต้นกำลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (11 ก.ค. 59)
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ...
อ่านต่อ
ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ ณ วนอุทยานปราณบุรี (5 ก.ค. 59)
ปส. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ “การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงบูรณาการ” ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วนอุทยานปรา...
อ่านต่อ
ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 และ 8/2559 (4 ก.ค. 59)
ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 และ 8/2559...
อ่านต่อ


11 ก.ค. 59 แบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลัง...
16 พ.ค. 59 รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและกำหนดการ "การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฎิบัติการสวนหัวใจ Cardiac Cartheterization Lab, Cath Lab"...
4 ธ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ของประเทศไทยตามข้อกำหนด UNSCEAR”...
10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
 
 
     
    
   อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์กับประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   การเฝ้าตรวจความปลอดภัยทางรังสีในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของประเทศญี่ปุ่น โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 1 โดย นิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
    
   E-Book เรื่อง Project Geiger โดย สมบุญ จิรชาญชัย
   การตั้งครรภ์กับการป้องกันรังสีในงานรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   E-book เรื่อง Emergency Episode2 โดย สมบุญ จิรชาญชัย
 
    
   ร่างพรบ.ป้องปราบการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์
   ร่างพรบ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์ฯ
   กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 3 โดยนิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนกลาง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 


                                                                                                                                                                           

6 ก.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ครั้งที่ 6/2559
29 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ครั้งที่ 5/2559
27 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 6/2559
21 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 5/2559
17 มิ.ย. 59 ประกาศเลื่อนการจัดสัมมนา "คลินิกใบอนุญาต" วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559
 
15 ก.ค. 59 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
8 ก.ค. 59 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
27 มิ.ย. 59 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
20 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
9 มิ.ย. 59 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 

                                      
                                     

 28 ก.ค. 59 ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ
14 ก.ค. 59 ขอส่งผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ไตรมาสที่ ๓
13 ก.ค. 59 ประกาศ เลขที่ 22/2559 ขายทอดตลาดซากวัสดุอุปกรณ์สายไฟฟ้าชำรุด เสื่อมสภาพ
9 มิ.ย. 59 ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา สำหรับการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) 1 ระบบ
27 พ.ค. 59 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ๑ ระบบ
27 พ.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ Ie-License) ๑ ระบบ
25 พ.ค. 59 ผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่2
10 มี.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบบวิเคราะห์รังสีแอลฟา-บีตา ชนิดระดับรังสีพื้นหลังต่ำ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
 กรุงเทพฯ
0.035
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.024
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.048
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.082
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
-
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.141
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.056
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
0.072
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
0.074
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.111
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.185
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
0.050
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 9.00 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.018
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.009
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 
-->


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
1401
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
301254
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
9282567

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook