Office of Atoms for Peace - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
ค้นหาข่าว ป.ส.
 
 
                  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2559 (27 พ.ย. 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2559 วันที่สอบ 4 ธันวาคม 2559 สถานที่จัดสอบ พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะแข...
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 4/2559 (27 พ.ย. 58)
เปิดรับสมัครสอบ ครั้งที่ 4/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 4 มกราคม 2559 ปิดรับสมัครมายื่นด้วยตนเอง วันที่ 7 มกราคม 2559 รับสมัครสอบภาคทฤษฎี จำนวน 200 ที่นั่ง...
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 3/2559 (27 พ.ย. 58)
เปิดรับสมัครสอบ ครั้งที่ 3/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ปิดรับสมัครมายื่นด้วยตนเอง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รับสมัครสอบภาคทฤษฎี จำนวน 200 ที...
อ่านต่อ
ปส. เร่งควบคุมมาตรฐาน “อาหารฉายรังสี” (26 พ.ย. 58)
ปส. จัดสัมมนา “การวัดปริมาณรังสีในกระบวนการฉายรังสี” ให้โรงงานฉายรังสีทั่วประเทศเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีระดับสูง ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผ่า...
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2559 (25 พ.ย. 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2559 ...
อ่านต่อ


10 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจ...
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เยาวชน "รักอะตอม" การประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ"...
7 พ.ค. 58 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ e-License และระบบ ASW...
7 พ.ค. 58 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร"...
1 พ.ค. 58 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการยื่นแบบคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกา...
 
 
     
    
   การเฝ้าตรวจติดตามรังสีในสถานปฏิบัติการผลิตน้ำมันและแก๊ส โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   ข่าวนิวเคลียร์ ครั้งที่ 18
   เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
 
    
   E-Book เรื่อง "Security ........ What ???"
   E-Book เรื่อง safety culture
   E-Book เรื่อง "กฏระเบียบความปลอดภัย กับ รูปแบบการขนส่ง"
 
    
   ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส เรียบเรียงโดย นิตยา ศุภฤทธิ์
   เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้อง” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
   ยูเรเนียม กับ มาตรการความปลอดภัย ตอน2 โดย นิตยา ศุภฤทธิ์
 


                                                                                                                                                                           

30 ต.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 2/2559
28 ต.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 1/2559
22 ต.ค. 58 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2558
22 ต.ค. 58 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 6/2558
22 ต.ค. 58 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2558
 
13 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
13 พ.ย. 58 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ท้กษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
19 ต.ค. 58 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
12 ต.ค. 58 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1 ต.ค. 58 ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการ
 

                                      
                                     

 30 พ.ย. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 58 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาใต้น้ำ 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ย. 58 ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑ ชั้น ๑ และห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ จำนวน ๖ ห้อง
26 พ.ย. 58 ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาอาคาร ๑ ชั้น ๗
25 พ.ย. 58 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในน้ำแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ย. 58 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชื้อเครื่องวิเคราะห์รังสีแกมมาแบบหลายช่องชนิดกระเป๋าหิ้ว(ide0ntiFINDER)จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 58 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี หัววัด HPGe 35% ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ครั้งที่สอง
17 พ.ย. 58 ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา สำหรับงานจ้างก่อสร้างหลังคาอาคาร ๑ ชั้น ๗
 

                                      
                                     

 
                                      
                                     

  
วันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 8.30 น.
 กรุงเทพฯ
0.048
μSv/h
ปกติ
 เชียงใหม่
-
μSv/h
ปกติ
 ขอนแก่น
0.028
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
0.048
μSv/h
ปกติ
 อุบลราชธานี
0.086
μSv/h
ปกติ
 ตราด
-
μSv/h
ปกติ
 ระนอง
-
μSv/h
ปกติ
 พะเยา
-
μSv/h
ปกติ
 ระยอง
0.137
μSv/h
ปกติ
 ตาก
0.083
μSv/h
ปกติ
 สกลนคร
-
μSv/h
ปกติ
 กาญจนบุรี
-
μSv/h
ปกติ
 เชียงราย
0.114
μSv/h
ปกติ
 หนองคาย
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.189
μSv/h
ปกติ
 เพชรบุรี
0.050
μSv/h
ปกติ
 บุรีรัมย์
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 
วันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 8.30 น.
 
 ระยอง 
-
μSv/h
ปกติ
 ภูเก็ต
0.005
μSv/h
ปกติ
 สงขลา
-
μSv/h
ปกติ
ปกติ
 
 

 


 
คุณเข้าเว็บไซต์ ปส. เพื่อค้นหาข้อมูลใดมากที่สุด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดูภาพกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับรังสี
อื่นๆ
ดูผลโหวตย้อนหลัง 
จำนวนผู้ใช้วันนี้
835
จำนวนผู้ใช้ปีนี้
984684
จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
8940923

QR Code ปส.

qrcode
 
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 596 7600

(รับฟังคำแนะนำติชม : ตู้ ปณ. 93 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900)
Copyright © 2009 Office of Atoms for Peace
Administartor
twitter Facebook